Populärversion av projektet 4uvas slutrapport


I den här populärversionen av Fryshusets projekt 4uvas slutrapport till ESF, redovisas i huvudsak projektets resultat. Är en intresserad av projektets metoder och processer så rekommenderar vi att läsa slutrapporten i sin helhet på projektets hemsida.


Projektet 4uvas startades 2021 och finansierades initialt av ESF. Arbetet har resulterat i ett sektoröverskridande samverkansprotokoll, rapporter med ungas egna röster, samt insikter om flera systemförändringar som krävs för en fungerande samverkan. 

Projektet har arbetat utifrån behoven hos uvas, men modellen är tillämpbar i andra kontexter och målgrupper där komplexa frågor och utmaningar kräver samverkan mellan flera aktörer.

Citat från unga

FEL VÄGLEDNING

 

Fråga: "Upplever du att de kan slussa dig rätt när du ber om stöd eller hjälp?"

 

Svar: "Ja... eller nästan tycker jag det. Sen ibland har det väl varit så att någon har sagt att ’nej, du ska ta kontakt med den där’ och så ringer jag dit och då säger de att ’nej, de gör inte vi’ typ.”

 

Intervju med ung person som varken arbetar eller studerar, hösten 2021

SENA INSATSER

 

"Du vet här i Sverige, eller inte i Sverige bara, hela landet, hela jorden, egentligen, när du ska ta hjälp av samhället, du får göra det själv. Men så fort samhället vill ha dig, alla ringer dig. Säg du är dömd för ett brott, de vill ha dig, typ på en rättegång, sen helt plötsligt alla ringer dig, soc ringer, polisen ringer, presidenten ringer, man bara: hey, var var ni då? När jag sökte jobb?"

 

Intervju med ung person som varken arbetar eller studerar, hösten 2021

BRISTANDE SAMVERKAN


”För mig känns det mest som att alltså, nån kanske säger att men du kan ta kontakt med den här, men de tar liksom inte kontakt med varandra utan det är jag som blir hänvisad till olika ställen och vart jag ska ringa och sådär.”


Intervju med ung person som varken arbetar eller studerar, hösten 2021

Röster från unga som varken arbetar eller studerar


Under hösten 2021 intervjuade vi ungdomar som varken arbetar eller studerar runtom i Sverige. Genom intervjuerna fick vi ta del av de utmaningar och kritiska hinder de unga individerna i systemutanförskap möter när de själva förväntas ta ansvar för sin situation och sitt ärende. 


Flera av de unga vittnade om att det är tydligt att olika aktörer inte kommunicerar med varandra. De upplever att de själva får förmedla sina ärenden mellan olika kontaktpersoner hos olika aktörer, såsom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), skolan, föräldrar, socialtjänsten, arbetsmarknadsenheter, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Merparten av de unga uppgav också att de kände ett bristande individfokus och att deras specifika behov inte blev tillgodosedda i de insatser de fick ta del av. 


“Asså vad jag vet när jag var inskriven på Arbetsförmedlingen och hade soc och sökte Försäkringskassan så var det alltid något som gick fel, så jag fick alltid ringa den, och den, och den och sitta och kommunicera med dem på olika sätt, typ så jag ringer Arbetsförmedlingen, jamen de sade så, sen fick jag ringa Försäkringskassan, ja men soc sade så, sen fick jag ringa soc och säga jamen de svarade så, de hade ingen, du vet egentligen, egentligen så ska de tre, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och soc ha kontakt, egentligen” 


- Intervju med ung person som varken arbetar eller studerar, hösten 2021

Ungas framtid på arbetsmarknaden


Flera rapporter och utredningar har visat att ungdomars perspektiv ofta saknas i både planerandet och genomförandet av insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Därför har vi i denna enkätrapport samlat in ungas egna röster kring vad de tycker att politiker och beslutsfattare behöver göra för att förbättra möjligheterna för unga att komma ut i arbete eller studier.


Rapporten visar att 43 % av ungdomarna inte vet eller är osäkra på vart de ska vända sig för att hitta information om arbete och studier. Samtidigt visar svaren att flera olika aktörer är viktiga när det gäller att hämta information om arbete och studier, vilket tydliggör att flera aktörer behövs för att hjälpa unga navigera på arbetsmarknaden.

Slutrapport till ESF


Under åren 2021 och 2022 har Fryshuset genom projektet 4uvas arbetat fram en nationell samverkansmodell. För att inhämta information och skapa denna modell har vi processlett diskussioner med ett 50-tal representanter från offentlig sektor och civilsamhället samt gjort djupintervjuer och en enkät med totalt 721 unga.


Samverkansmodellen ska säkerställa att en ung person som varken arbetar eller studerar får ett sammanhängande stöd, där målgruppens delaktighet är synlig och deras individuella behov centralt. För att det ska fungera i hela Sverige har vi tagit fram en samverkansstruktur som är uppbyggd på både lokal, regional och nationell nivå.